วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) มุ่งการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานสถานศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดแนวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 • 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 • 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน
 • 3. ส่งเสริมทักษะทางกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน
 • 4. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • 5. พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 • 6. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • 7. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • 8. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

 • 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 • 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่มวิชา
 • 3. นักเรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่สมบูรณ์
 • 4. ครูและนักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย