ผลงานวิชาการ

>
ลำดับ ประเภท เรื่อง ผู้แต่ง
22
E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การใช้เครื่องมือ Stamp สร้างสรรค์ผลงาน นางจีรวรรณ เศวตพงษ์
21
E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การวาดรูปทรงเรขาคณิต นางจีรวรรณ เศวตพงษ์
20
Best Practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามรูปแบบของ TLC5E Model เรื่อง อันตรายจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 นางจีรวรรณ เศวตพงษ์
19
สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง แนวคิดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางจีรวรรณ เศวตพงษ์
18
บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นางสาวสุพรรษา เกิดสูง
17
บทคัดย่อ รายงานผลการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย ครูบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
16
Best Practice การจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Literacy ฝ่ายงานวิชาการ
15
Best Practice การพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูลการวัดและประเมินผล คุณภาพผู้เรียน ด้วยระบบ Cloud Computing ฝ่ายงานวิชาการ
14
บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากลูกมะฮอกกานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูจามิกร โยธาศิริ
13
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูศิริกันยา พิกุล
12
บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ชุด Fun with English and Sentences ชั้น ป.3 ครูศิริมาส แสงรักษ์
11
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Microsoft Excel ครูจีรวรรณ เศวตพงษ์
10
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นป.1-3 รร.อนุบาลองครักษ์ นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้
9
บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Go to the market ชุดที่ 1 Food ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภิชญา จันทะมั่น
8
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบของจำนวน ระดับชั้น ป. 1 โดยวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามรูปแบบของโพลยา ครูนัยนา กลิ่นหวล
7
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายวินัย อ่ำประเวทย์
6
รางวัลคุรุสดุดี แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูช่อทิพย์ น้ำทอง
5
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ครูวัลภา จันทร์งาม
4
แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5 รายงานการสร้าง และการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Welcome to Asean ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูยาใจ พุทธจรรยา
3
บทคัดย่อ รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ และการแก้สมการ ชั้น ป.6 ครูปิยะพร หอมละออ
2
บทคัดย่อ รายงานการสร้าง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการ และการแก้สมการ ชั้น ป.6 ครูปิยะพร หอมละออ
1
บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเลขเร็วจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูวชิรา สุขชาติ