นางจิรกาญจน์ จันทัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์นางจิดาภา เจริญทรัพย์
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางจักขุมา ปลอดอินทร์
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางสมใจ เดชสนอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯนางสาวศิริพัชร์ พนมพร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางจีรวรรณ เศวตพงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวหัสญา ตันสกุล
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเจษฎากร บุญคุ้มครอง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสิริกานต์ กุลจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะนายภาคภูมิ พรหมชา
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระฯ ศิลปะนางสาวธิดารัตน์ เรืองศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯนายยรรยง รักคำมี
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษานายปรเมษฐ์ เพ็ชรศรี
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษานายธีรณ์ จันทิภานุวัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวณัชชา จันทร์ลอย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี