ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาววชิรา สุขชาติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2นางลัดดาวัลย์ ตันติวัฒนวรกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3นางสาวฐิติวัลคุ์ สุริย์ฉาย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4นางสาวนัยนา เมฆหมอก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวศิริกันยา พิกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1นางสาวจามิกร โยธาศิริ
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2นางสาววันทนา สุขช่วย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3นางสาวรติรัตน์ วรวงษ์วุฒิไกร
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4นางสาวเลขา โค้วตระกูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวศิริมาส แสงรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1นางสาวน้ำผึ้ง ผาดทองหลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2นางสาววิภาวี ทรัพย์ปราชญ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3นางสาวสุปราณี ระโหฐาน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4นางสาวสุรีย์ สุธาสิโนบล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวกีรตยา จีระวโรดม
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต
ตำแห่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2นางสาวปิยะพร หอมละออ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3นางสาวสุภาพ หน่องพงษ์
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4นางสาววาสนา โฉมฉิน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นายสุขสันต์ สุวิชากร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1นางมนทิรา ภู่พิริยาภรณ์
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2นายเสกสิทธิ์ ทองเหวียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3นายกมล โชคอาภาสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4นางสาวชุติมา สวยสม
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1นางสาวรุจิรารัตณ์ บุญธิติพันธ์
ตำแห่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3นายวรพล ประกอบแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4นางพัชรินทร์ อาลีอุสมาน
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5