ครูประจำชั้นอนุบาล 2


นางนวลลออง เนื่องไชยยศ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1นางสาวสุนันท์ จำปาทิพย์
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2นางสาวสุกานดา สลามเต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

ครูประจำชั้นอนุบาล 3


นางสาวศิริพร สินสิริ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1นางสาวกานดา โยยสูงเนิน
ตำแห่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2นางสาวอรนุมา เพิ่มพูล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3นางอนุชิตา สุขสมบัติ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิพย์มณี สมศรี
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5