ประวัติโรงเรียน


      โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ ๒๕ ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง ห้องสมุด ๑ หลัง ห้องส้วม ๔ หลัง และสระว่ายน้ำ ๒ สระ


      โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๙ โดยหลวงศรี-คณาภิบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอองครักษ์ในสมัยนั้น และให้ชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนบ้านองครักษ์” เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ครูใหญ่คนแรก คือ นายสวัสดิ์ ไพฑูรย์พงษ์


      ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลองครักษ์” ตามโครงการโรงเรียน สหวิทยาเขต (เครือข่ายอนุบาล) จนกระทั่งวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ได้มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)” และใช้ ชื่อนี้สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน