ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ พ.ศ. รายชื่อผู้บริหาร
1 2469 - 2475 นายสวัสดิ์ ไพฑูรย์พงษ์
2 2476 - 2477 นายสนิท อินเอี่ยม
3 2478 - 2480 นายพลอย รุ่งเรือง
4 2481 - 2483 นายกลึง มั่นคง
5 2484 - 2486 นายละมูล ภะวะโน
6 2487 - 2490 นายเฉลา รักสนิท
7 2491 - 2496 นายเงิน พึ่งพินิจ
8 2497 - 2506 นายทองสุข เพิ่มทอง
9 2507 - 2509 นายจรูญ แสงอรุณ
10 2509 นายผิน โชติกุล
11 2509 - 2526 นายจรูญ แสงอรุณ
12 2527 - 2538 นางจรูญศรี ธนสารสมบูรณ์
13 2539 - 2541 นายถวัลย์ คำสีม่วง
14 2542 - 2549 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
15 2549 - ปัจจุบัน นายวินัย อ่ำประเวทย์