คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายไตรภพ นุ่มสารพัดนึก ประธาน
2 นายรชฎ เต็มภัทราโชค กรรมการ
3 นายเกรียงศักดิ์ กาญจนเอกรินทร์ กรรมการ
4 นายวิสาน สิทธิวิชยาพันธุ์ กรรมการ
5 พระสมบูรณ์ เตชะพะโล กรรมการ
6 นายเหิน มูลอ้อม กรรมการ
7 นายสมชาย นุ่มสารพัดนึก กรรมการ
8 นายพงษ์ศักดิ์ ศรียุกต์ กรรมการ
9 นายเทียมชัย ษรประดิษฐ์ กรรมการ
10 นายมนัส สุขใส กรรมการ
11 นายดำรง นุ่มสารพัดนึก กรรมการ
12 นายมานพ แก้วสาลี กรรมการ
13 ดาบตำรวจทองคำ สุขเกษม กรรมการ
14 นางสมถวิล พิกุล กรรมการ
15 นายวินัย อ่ำประเวทย์ กรรมการ/เลขานุการ